Classical Products

Lavan Bhaskar Churna- 50gms ₹80
Chitrak Haritki | 200gms Pack ₹290
ABHRAK BHASMA 100 PUTI - 5 gms (Powder) ₹345 ₹352
MAHAYOGRAJ GUGGULU (40 Tabs) ₹330
YASHTIMADHU CHURNA - 50 gms ₹95
YASHAD BHASMA- 5 gms ₹185
Trikatu Churna (25gms) ₹94
Hingwastak Churna (50gms) ₹105
Amalaki Churna (50gms) ₹65
JEEVANTYADI GHRIT- 100 gms Sold Out
Ajmodadi Churna (50gms) ₹132
Dasan Sanskar Churna | 50gms ₹83
Haritaki Churna (50gms) ₹72