Classical Products

Brahmi Vati I 100 tablets Pack Sold Out
Sitopaladi Churna ₹144
KAUNCH BEEJ CHURNA-50gms ₹115
Nisakathakadi Kashayam - 200 ml ₹135 ₹152
TRIPHALA CHURNA- 50 gms ₹102
Saptamrit Lauh (Pack of 40 Tabs) ₹165
Shatavar Churna- 50gms ₹91
VASAVALEHA - 200 gms ₹195
YASHTIMADHU CHURNA - 50 gms ₹95